Офіційний сайт Загальноосвітній навчальний заклад «Школа Екстернів» м. Київ

Місцезнаходження: Домашка / Інформація для батьків / Права та обов’язки батьків

Права та обов’язки батьків


Витяг із Статута ЗНЗ «Школа екстернів»

 Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Школи та цим Статутом.

Батьки учнів (екстернів) або особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Школи.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Школи;

звертатися до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;            на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних, судових органах.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за обраною формою навчання;

сприяти навчанню дитини, враховуючи особливості навчально-виховного процесу Школи;

контролювати самостійну роботу дитини та її поведінку за межами Школи;

постійно дбати про здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови; культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Школа надає батькам або особам, які їх замінюють, консультативну допомогу щодо виконання ними своїх обов’язків.

У разі невиконання батьками їхніх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Школа може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.